ŽIVOUCÍ PROSTOR.CZ

+420 777 268 908

ŽIVOUCÍ PROSTOR - PROJEKTY

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (DÁLE JEN PD) SE SKLÁDÁ Z NĚKOLIKA ČÁSTÍ, KTERÉ TVOŘÍ CELEK PRO REALIZACI A NÁSLEDNOU ÚDRŽBU DANÉHO PROSTORU.

1.      Posouzení širších vztahů – slouží pro poznání nejbližšího okolí. Zjištění vlastnických vztahů, světelných podmínek, vzájemných vztahů okolí.  Provedeme místním šetřením.

2.      Studie – rozvržení tematických celků zahrady. První nástřel, od kterého se následně rozvíjí návrh. Obvykle jedna až dvě varianty, ze kterých si klient vybere tu, která je mu bližší.

3.      Osazovací plán - je zhotoven dle požadavků klientů, vždy s ohledem na půdní a klimatické podmínky, které jsou specifické pro danou lokalitu. Každý projekt je jedinečný a není možné jej aplikovat na jiné místo. Tvoříme prostory se smyslem pro detail, ale zároveň se snažíme o propojení s okolní krajinou tak, aby Vaše zahrada vytvářela dojem přirozeného a přírodě blízkého celku. 

4.      3D zobrazení - je součástí každého návrhu, barevně simuluje navržený prostor po jeho realizaci, je možné zobrazit pohledy na rostliny v určitém stáří, ale také pohledy ve všech ročních obdobích. Výstupy lze provést v perspektivě a také v axonometrii.

5.      Plán ploch – slouží pro realizaci a následnou péči. Jsou znázorněny plochy řešeného území s vyznačením jejich funkčního využití. Je to přehled staveb, mobiliáře, osvětlení, případné závlahy, obrub a jiných použitých prvků a materiálů.

6.      Seznam rostlin - je soupis veškerých navržených, někdy též stávajících rostlin. Každá rostlina je označena číslem, které odpovídá očíslování v osazovacím plánu, tak, aby klient věděl přesné umístění a počet rostlin na daném místě.

7.      Technická zpráva - je souhrn všech dílčích parametrů, které jsou zapotřebí, k profesionálně vyhotovené PD. Je zde popsána lokalita, použité technologie, materiály, seznam rostlin včetně jejich fotografií, budgetová cenová nabídka a plán následné péče s uvedením konkrétních opatření. 

 Vždy je na dohodě, které součásti bude PD obsahovat. Každá zahrada je jiná a vždy se snažíme, aby byla PD pro klienta srozumitelná a přehledná.